Realizujeme Vaše představy
IČ: 28177291

Goes realitní kancelář


facebook


Správa nemovitostí


Nabízíme komplexní služby v oblasti správy nemovitostí, zastupování vlastníků a ochrany
jejich zájmů.
V rozsahu služeb daných příslušnou smlouvou o správě nemovitosti přebíráme jako
správci povinnosti vlastníka nemovitosti vyplývající z platných prováděcích předpisů
vč. odpovědnosti.
Správu nemovitosti zajišťujeme v souladu s prováděcími předpisy a zákony.

Provozně technické služby

 • smluvní zajištění dodávek služeb (médií) spojených s užíváním společných částí nemovitosti, budov, pozemků a jednotek (např.: el. energie, plynu, vody, tepla, TUV, provoz výtahu, STA, Internetu, EZS apod.);
 • smluvní zajištění nepřetržité pohotovostní havarijní služby v řemeslech voda, plyn, topení, elektro, příp. zámečník;
 • smluvní zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů, chodníků, příslušenství a pozemků;
 • smluvní zajištění pravidelné údržby zelených ploch a dřevin vč. případných zahradnických prací;
 • vedení evidence nájemců bytů, nebytových prostor, pozemků, příp. uživatelů provozních jednotek;
 • přebírání a předávání bytů, nebytových prostor, provozních jednotek podle pokynu vlastníka;
 • smluvní zajištění provedení odečtu poměrových měřidel energií a médií v jednotkách;
 • pravidelné vyhodnocení provozních nákladů, případné návrhy úsporných opatření a to jak organizačních, tak i stavebně – technických;
 • označení nemovitosti typem vlastníka, správcem a spojeními na důležité instituce;

Stavebně technické služby

 •  vystavování a vedení tzv. pasportů domů, bytů, nebytových prostor, pozemků, provozních jednotek;
 • sledování termínů revizí technických zařízení a jejich smluvní zajištění (plyn, elektroinstalace, hromosvod, výtah, požární vodovod);
 • smluvní zajištění drobné údržby a oprav nemovitosti a to jak ve společných prostorách domů, tak i v bytech či nebytových prostorách a na pozemku a to v rozsahu vyplývajícím ze zákona a smlouvy o správě vč. kontroly provedení a správnosti účtovaných cen;
 • smluvní zajišťování rozsáhlejších oprav, úprav a rekonstrukcí podle vlastníkem schválených návrhů vč. kontroly provedení a správnosti účtovaných cen;
 • periodické hodnocení stavu nemovitostí vč. podávání návrhů na nezbytné rozsáhlejší opravy, úpravy či rekonstrukce vč. odborného odhadu nákladů;
 •  vyjadřování se k záměrům nájemců bytů a nebytových prostor na stavební úpravy, které svým rozsahem nepřesahují ohlašovací povinnost dle stavebního zákona;
 •  vyjadřování se k záměrům nájemců bytů a nebytových prostor na stavební úpravy, které svým rozsahem vyžadují stavební povolení, předkládání těchto záměrů vlastníkům k posouzení a schválení;
 • smluvní zajišťování znaleckých a odborných posudků, včetně průkazu energetické náročnosti budovy či jednotky;

Ekonomické služby

 • předpis nájemného (u družstev a jednotek v OV pak i fondů údržby, oprav, pojistného atd.) dle pokynů vlastníka a v souladu s prováděcími předpisy a kontrola úhrad;
 • předpis služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí nemovitosti;
 • změny předpisu nájemného a služeb v souvislosti s průběžnými změnami vyplývajícími z užívání jednotek;
 • změny předpisu nájemného a služeb v souvislosti se změnou prováděcích předpisů;
 • výběr úhrad na bankovní účet nemovitosti ve prospěch vlastníka (každá nemovitost má samostatný účet);
 • kontrola úhrad nájemného, služeb a příspěvků do fondů;
 •  v případě včasného nezaplacení upomínání pohledávky u dlužníka;
 • provádění vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí a ostatních sjednaných služeb a to na jednotlivé nájemce, uživatele či jiné odběratele dle platných prováděcích předpisů (1x ročně);
 •  předkládání vyúčtování nákladů spojených s provozem nemovitostí formou pravidelné účetní uzávěrky (1x ročně);
 • předkládání rozvahy o výši a účelu využití prostředků na provoz, údržbu a investice vždy pro následující rok;
 • předkládání rozvahy o předpokládaných příjmech z nájemného pro následující kalend. rok;
 •  vedení evidence hospodaření nemovitosti spojeného se zajištěním provozu nemovitosti v rámci správy;

Právní služby

 • uzavírání smluv o nájmu bytů s osobami určenými vlastníkem a dle jeho pokynů;
 • uzavírání smluv o nájmu nebytových prostor a pozemků s osobami určenými vlastníkem a dle jeho pokynů;
 • uzavírání nájemních smluv na plochy pro umístění reklam s osobami určenými vlastníkem a dle jeho pokynů;
 • předkládání návrhů na výpověď nájmu z bytu, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě nebo vyplývající ze zákona a případně předkládání návrhů na provedení správních úkonů souvisejících s výpovědí nájemce;
 • předkládání návrhů na výpověď nájmu z nebytového prostoru, pozemku či příslušenství, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě nebo vyplývající ze zákona a případně předkládání návrhů na provedení správních úkonů souvisejících s výpovědí nájemce;
 • hlášení úmyslného protiprávního obsazení bytu nebo nebytového prostoru pro zahájení správního řízení;
 • sjednávání a případné uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem vč. zastupování vlastníka v případě likvidace pojistných událostí;
 • podávání návrhů na vklady a zápisy do katastru nemovitostí při prováděných změnách spoluvlastnických vztahů nebo změnách stavebně – technických.

                                                                                               © Aktualizace 8.1.2013

  exported from Realko